กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเบ็ญจมาศ สารีผล
ครู คศ.3

นายพิเชษฐ์ สกลใต้
ครู คศ.2

นางสาวอรทัย สวัสดิ์นที
ครู คศ.3

นางสาวภัททิรา คำสุริ
ครู คศ.2

นางสาวโสมนัสธิดา สกลหล้า
พนักงานราชการ

Mr.Anthony Traje Florida
ครู