กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายดนัย สุทธาศิริ
ครู คศ.3

นางอังกาบ สุทธาศิริ
ครู คศ.3

นายไพบูลย์ ก้อนเงิน
ครู คศ.3

นายยุทธพงษ์ หาพุทธา
พนักงานราชการ