กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววนิดา พลแสน
ครู คศ.1

นางอาทิตยา พิมพ์พา
ครู คศ.3

นายไกรวุฒิ สำราญใจ
ครู คศ.2