ธุรการ แม่บ้าน นักการภารโรง

นางสาววิภาวดี แก้วจอหอ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายสยามิน ศรีลาคำ
นักการภารโรง

นายอาทิตย์ ทบวงษ์
นักการภารโรง

นางพิไลวรรณ บุญประสาน
แม่บ้าน