กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสายัณย์ เนียนไธสง
ครู คศ.3

นายโกสินทร์ อำคาศักดิ์
ครู คศ.3

นายจรูญ เฝิงสูงเนิน
พนักงานราชการ

นายณัฐวุฒิ พื้นดอนเค็ง
ครูอัตราจ้าง