กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจีราวรรณ์ ชูแสง
ครู คศ.1

นางกาญจนา สีสัตย์ซื่อ
ครู คศ.3

นายอติชาติ ชะโยมชัย
ครู คศ.1

นางสาวจันทณา จอกน้อย
ครูอัตราจ้าง