กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอังคนา รักงาน
ครู คศ.2

นางสาวธนัฎฐา ธนกิตตินันท์
ครู คศ.3

นางเสาวนีย์ คลาดโรค
ครู คศ.3

นางขัตติยา อำคาศักดิ์
ครู คศ.3

นายวสวัสติ์ สิงห์อำพล
ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ พิมพ์จันทร์
ครู คศ.1

นางสาวสุพิชชา เลิศขามป้อม
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร โอวาทวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา กิจอุดมสุข
ครู คศ.1

นางสาวพลอยรสา แสงลุน
พนักงานราชการ
อีเมล์ : ployrasa@gmail.com

นางสาวยุพิน ผลจัตุรัส
พนักงานราชการ