กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพชร กมล
ครู คศ.1

นางอาภัตยา โต๊ะงาม
ครู คศ.3

นางสาคร เนียนไธสง
ครู คศ.3

นายธีรวัฒน์ ศิริวิโรจนกุล
ครู คศ.1

นางสาวสุทธิดา คงเมือง
ครูผู้ช่วย