กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเสาวรส สำราญใจ
ครู คศ.2

นางพัชรินทร์ ก้อนเงิน
ครู คศ.3

นางสาวจิระวดี ยุพงษ์ฉาย
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ สารมะโน
ครู คศ.2

นางสาวเสาวรส ชัยราช
ครู คศ.1

นางสาวยุวดี โททำ
ครูอัตราจ้าง