ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
        สถิติจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง
ปีการศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร.
2560 4 112 4 116 4 137 4 118 4 123 4 130 24 736
2561 4 112 4 112 4 123 3 145 4 121 4 125 23 738
2562 4 122 4 120 4 113 3 160 4 138 4 111 23 710
2563 4 112 4 123 4 115 3 97 3 103 3 117 21 667
2564 4 127 4 114 4 135 3 107 3 105 3 105 21 693
4. ข้อมูลบุคลากร
        สถิติครูและบุคลากร  5  ปีย้อนหลัง
ปีการศึกษา ครูประจำการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง พนักงานบริการ ลูกจ้างชั่วคราว อื่น ๆ รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
2560 19 21 4 1 1 2 - - 2 1 - - 26 25
2561 16 26 3 2 2 2 - - 2 1 - - 23 31
2562 15 26 3 3 1 1 - - 1 - - 1 20 31
2563 12 26 3 3 1 1 - - - - - 1 16 31
2564 9 26 2 3 1 2 - - - - 3 - 15 31