พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียน (Mision)
             1.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
             2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัล สพฐ.
             4.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและและศาสตร์พระราชา
   5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        เป้าประสงค์โรงเรียน (Objective)
             1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานและเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
             2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   3.  มีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ สพฐ.
             4.  มีหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
             5.  มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ แบบโครงงานวิจัย พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
             6.  ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของครู