วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา


ปรัชญาโรงเรียน          “มัธยมศึกษาคือชีวิตและสังคม สอนวิชาความรู้ ควบคู่อาชีพ