สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
“พระพุทธภักดีชุมพลประทานพร

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
 
                            รูป “รัศมีรอบพระยาภักดีชุมพล (แล) เหนืออักษรย่อและชื่อโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา”
                              พระยาภักดีชุมพล (แล)              หมายถึง          ศูนย์รวมแห่งคุณธรรม
                              รัศมี                                   หมายถึง          ประกายแห่งการศึกษาและปัญญา
            ความหมาย  การศึกษาประกอบด้วยคุณธรรมช่วยพัฒนาคนให้มีคุณธรรมและนำไปสู่การดำรงชีวิตที่สมบูรณ์                 
ปรัชญาโรงเรียน          “มัธยมศึกษาคือชีวิตและสังคม สอนวิชาความรู้ ควบคู่อาชีพ
คำขวัญโรงเรียน          “รักสามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจศึกษา พัฒนากีฬา ก้าวหน้าสู่อาชีพ
คติพจน์โรงเรียน          ปญฺญา โลกสฺมิ ปตฺโชโต”  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
อักษรย่อโรงเรียน         “ ภ.พ. ”                   
สีประจำโรงเรียน                    เขียว – เทา       สีเขียว  หมายถึง  ความสมบูรณ์ของชีวิต
                                                  สีเทา    หมายถึง  สมองและปัญญา
                                                  ความหมาย  ทุกคนใช้ปัญญาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นมะขาม        
                              ความหมาย ความเกรงขามในเกียรติภูมิงานมัธยมศึกษาเกียรติแห่งอาชีพครู
ดอกไม้ประจำโรงเรียน   ดอกกุหลาบสีเหลือง
                              ความหมาย  ความอิสระแห่งการสร้างสรรค์ริเริ่มในงานมัธยมศึกษาที่แฝงด้วยหลักวิชา
                                             ความถูกต้อง ความรอบคอบและความสามัคคี  
การบริหารจัดการศึกษา
            โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน  ได้แก่  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  และกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารตามหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 
“ประหยัด (Input)  เรียบง่าย (Process)  เกิดประโยชน์สูงสุด (Output)”