ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา
 
            โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นสาขาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เมื่อปี  พ.ศ. 2533 
ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน คือ นายอำนวย  พลมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2533  โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติในสมัยนั้น โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 จำนวน  2  ห้องเรียน  มีนักเรียน  จำนวน 75 คน  จนกระทั่งเมื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จจึงย้ายมาเรียนที่อาคารชั่วคราวซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน บนพื้นที่  49  ไร่  2 งาน  80  ตารางวา

            โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ
เมื่อวันที่  18  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2534    ในช่วงแรกกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางสาวศิริวรรณ  สนั่นเมือง ศึกษานิเทศก์  จังหวัดชัยภูมิ  ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่

            ปี พ.ศ. 2535  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้รับจัดสรรอาคารเรียนถาวรแบบ เบ็ดเสร็จ ก และ ข และปี พ.ศ. 2538 ได้รับจัดสรรอาคารเรียนถาวรแบบ 108 ล